Chức năng nhiệm vụ ()

Theo Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03 tháng 09 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo Quyết định số 36/QĐ - UB, ngày 21 tháng 01 năm 1994 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ĐắkLắk về việc thành lập trường cán bộ tỉnh ĐắkLắk (nay là Trường chính trị). Trường Chính trị tỉnh Dak Lak có các chức năng, nhiệm vụ như sau:
1. Chức năng:
- Trường Chính trị tỉnh Dak Lak là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.
- Trường Chính trị tỉnh Dak Lak có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách và Pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về Công tác xây dựng đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về Pháp luật, Quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.
2. Nhiệm vụ:
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Chính quyền, Đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước và một số lĩnh vực khác.
- Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.
- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, Chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.
- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Đại biểu hội đồng nhân nhân cấp xã, cấp huyện.
- Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.
- Phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.
- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03 tháng 09 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo Quyết định số 36/QĐ - UB, ngày 21 tháng 01 năm 1994 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ĐắkLắk về việc thành lập trường cán bộ tỉnh ĐắkLắk (nay là Trường chính trị). Trường Chính trị tỉnh Dak Lak có các chức năng, nhiệm vụ như sau:
1. Chức năng:
- Trường Chính trị tỉnh Dak Lak là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.
- Trường Chính trị tỉnh Dak Lak có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách và Pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về Công tác xây dựng đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về Pháp luật, Quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.
2. Nhiệm vụ:
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Chính quyền, Đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước và một số lĩnh vực khác.
- Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.
- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, Chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.
- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Đại biểu hội đồng nhân nhân cấp xã, cấp huyện.
- Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.
- Phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.
- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK

01 Nguyễn Lương Bằng - TP.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3865307 - Fax: 0262.3865307

Email: tctdaklak@gmail.com

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/10/2017.